Artist_impression_UWB Spangen.jpg

Spangen (Sparta), Rotterdam

Het opvangen, opslaan en gebruiken van hemelwater heeft in de wijk Spangen toegevoegde waarde:

  • Sparta gebruikt momenteel 5.000 – 10.000 m3 per jaar drinkwater voor het beregenen;
  • De wijk Spangen heeft een tekort aan waterberging: bij hevige neerslag is er overlast;
  • De watergang langs de Spaanse Bocht wordt aangevuld met voedselrijk water uit de Schie. Aanvullen met voedselarm, koud hemelwater zou een verbetering zijn.

Beoogd wordt om zo’n groot mogelijk oppervlak rond het stadion af te koppelen, te zuiveren, en te infiltreren voor latere beregening vanuit de bron. Hier zijn mogelijkheden voor een showcase en koppeling met sociale projecten in de wijk.

 

Meer informatie: 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterbuffer-spangen

 

schilderswijk_vrouwen_park.jpg

Schilderswijk, Den Haag

De Schilderswijk is een wijk met een hoog verhardingspercentage en dus veel regenwaterafvoer. De grondwaterstand is er nu (in het algemeen) nog voldoende laag, maar door ontwikkelingen zoals de stopzetting van de DSM-onttrekking en klimaatverandering stijgen de grondwaterstanden. Er ontstaat dus een duidelijke wateropgave. Er is echter weinig oppervlaktewater aanwezig en er is feitelijk geen andere afvoermogelijkheid dan een gemengd rioolstelsel. De wijk heeft een extra optie als afvoermogelijkheid nodig. Gezien de grote afstanden tot oppervlaktewater, ligt de bodem als afvoermogelijkheid voor de hand. Onduidelijk is nog hoe de ondergrond kan worden benut ten behoeve van de wateropgave in de bovengrond en of zich er kansen voordoen ten aanzien van het gebruik van water in droge periodes.

57894603.jpg

Lentsesteeg, Rheden

De Lentsesteeg in Rheden is een weg die vanaf de Veluwe naar de Arnhemsestraatweg loopt. Door het grote hoogteverschil tussen het begin van de steeg en de Arnhemsestraatweg stroomt het hemelwater vanaf de Veluwe snel richting de kruising. Op de kruising is het aanwezige gemengde riool niet berekend op een dergelijke hoeveelheid hemelwater. Tegelijkertijd is de kruising ook het laagste punt van de Arnhemsestraatweg waardoor ook hemelwater van andere richting naar dit punt stromen. Er ontstaat daardoor regelmatig wateroverlast. Door de geringe openbare ruimte is te weinig ruimte aanwezig voor het oppervlakkig infiltreren van het hemelwater. Infiltratie in de diepere ondergrond biedt hiervoor een alternatief

Het-Nieuwe-Instituut-2_cropped.jpg

Het nieuwe instituut (hNI), Rotterdam

In het museumpark te Rotterdam is er de wens om het gebied te vergroenen. Eén van de groenonderdelen is de huidige waterpartij, zo’n 3.000 m2 groot, liggend aan het Nieuwe Instituut. De waterpartij is geen onderdeel van het watersysteem van de omgeving; het is een grote, ondiepe vijver en met folie bekleed. Dit geeft een onnatuurlijke uitstraling en in de zomermaanden leidt de vijver onder algenbloei. Daarnaast moet de vijver zomers regelmatig worden bijgevuld met drinkwater en heeft dit deel van Rotterdam behoefte aan meer waterberging om wateroverlast te voorkomen. Beoogd wordt om de vijver als tijdelijke opvang van neerslag in te zetten en via de UWB op het gewenste peil te houden.